جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
تب های هیات جذب

معرفی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی


آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 19/04/86 و 10/02/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تعاریف: در این آیین نامه و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علوم تحقیقات وفناوری و بهداشت درمان وآموزش پزشکی و همچنین هیأت های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به ترتیب و به اختصار «هیأت مرکزی جذب» و «هیأت اجرایی جذب» نامیده می شوند.

ماده (4) آیین نامه هیأت عالی جذب: اهداف هیأت های اجرایی جذب

انجام فرآيند جذب و استخدام اعضای هيأت علمی واجد شرايط و دارای توانايی‌های علمی و صلاحيت عمومی با توجه به نيازهای مؤسسه

ماده (5) آیین نامه هیأت عالی جذب

الف) استخدام هیأت علمی برمبنای نیاز مؤسسه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام می گیرد.

تبصره: در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺟﺬب ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ، اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰي ﺟﺬب ﺑﺮﺳﺪ.

ب) اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﻫﯿﺄتﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺟـﺬب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده و ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ اﺳـﺘﺨﺪام ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰي ﺟﺬب وزارﺗﯿﻦﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ و ﻗﺮاردادي ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﯿﺄتﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

د) ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت در ﺻﻮرت اﺣـﺮاز ﺷـﺮاﯾﻂ، ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ رﺗﺒﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ توسط هیأت اجرایی جذب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

هـ) ﻫﯿﺄتﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽﺟﺬب در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻋﻀـﺎي ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

و) ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪرﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﺗﻌﻬﺪ(ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن، راﺗﺒﻪﻫﺎ، ﺿـﺮﯾﺐK و...) در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادي و در اداﻣﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ز) اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﻢﺑﺮ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ماده (5) آیین نامه هیأت­های اجرایی جذب: وظایف

1- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

2- اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ

3- ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳـﺘﺨﺪام اﻋﻀـﺎي ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ اﻋـﻢ از ﻗـﺮاردادي، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ، رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ، ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎزي، راتبه (بورسیه)، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀـﺎي ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

4-اﻋﻼم ﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن راﺗﺒـﻪ (بورسیه) ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

5-انظﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ

6- اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰي ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ وزارﺗﯿﻦماده(6) آیین نامه هیأت های اجرایی جذب: دبیرخانه

کلیه امور اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد.ماده(7) آیین نامه هیأت های اجرایی جذب: کارگروه ها

هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی را زیر نظر خود تشکیل می دهد.

چارت سازمانی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وظايف هيأت اجرايی جذب


1- شناسايی و تعيين نيازهای جذب اعضای هيأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی .

2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هيأت علمی مؤسسه

3- تصميم‌گيری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هيأت علمی اعم از حق التدریسی ،قراردادی، پيمانی، رسمی آزمايشی، رسمی قطعی، هيأت علمی طرح سربازی، مأموريت و انتقال اعضای هيأت علمی در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه.

4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هيأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلی از لحاظ توانايی‌های علمی و صلاحيت عمومی.

5- نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضای هيأت علمی.

6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين.

محتوا در دست تهیه می باشد......

اطلاعیه متقاضیان استخدام هیأت علمی- فراخوان شهريور97

چهارشنبه ,28 آذر 1397 14:24
به اطلاع کلیه متقاضیان محترم استخدام هیأت علمی که در فراخوان شهریور۹7 مرکز آموزش عالی اقلید که اسامی آن ها در لینک اسامی پذیرفته شدگان اولیه قرار دارد...

آگهي استخدام قراردادي (انجام كار معين)

دوشنبه ,06 مرداد 1393 21:28
      مركز آموزش عالي اقلید(دانشگاه دولتی) در نظر دارد از بين افراد بومي واجد شرايط زير كه حداكثر داراي&n...

اخبار هیات جذب

دوشنبه ,22 اردیبهشت 1393 13:10
به اطلاع کاربران محترم می رساند از این پس اخبار گزینش نیرو در این قسمت و همینطور در قسمت حوزه ریاست قابل ملاحظه خواهد بود که با مراجعه به این دو قسمت ...
عنوانتاریخدانلود
فرم شماره 1 پيمانی2014-05-03T00:00:00FileID=533
فرم شماره 1 راتبه2014-05-03T00:00:00FileID=535
فرم شماره 1 طرح سربازی2014-05-03T00:00:00FileID=536
فرم شماره 1 حق التدريس2014-05-03T00:00:00FileID=531
فرم شماره 1 پيمانی به رسمی آزمايشی2014-05-03T00:00:00FileID=534
فرم شماره 1 رسمی آزمايشی به رسمی قطعی2014-05-03T00:00:00FileID=537
فرم شماره 1 کارشناس به رسمی آزمايشی هيات علمی2014-05-03T00:00:00FileID=532
مراحل گردش کار اعضای هيات علمی بورسيه به طرح سربازی2014-05-03T00:00:00FileID=530
مراحل گردش کار اعضای هيات علمی بورسيه و طرح سربازی به پيمانی2014-05-03T00:00:00FileID=529
مراحل گردش کار تبديل وضعيت اعضای هيات علمی پيمانی به رسمی آزمايشی2014-05-03T00:00:00FileID=527
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
محتوا در دست تهیه می باشد......
محتوا در دست تهیه می باشد......
نشانی: اقلیـد خیابان شهید مصطفی خمینی میدان سلامت مرکز آموزش عالی اقلید کد پستی : 7381943885

تلفن: 07524226676

نمابر: 07524226655


Email: Jazb@eghlidihe.ac.ir
دی ان ان