آگهي فراخوان مناقصه عمومی احداث نیروگاه خورشیدی
Posted on اسفند 04, 1397 08:11
مرکز آموزش عالی اقلید در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي کشور امور مربوط به احداث نیروگاه خورشیدی خود را به شرکتها و واحدهای صنفی واجد صلاحیت و مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی باشد واگذار نماید، متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 04/12/97 لغایت چهار شنبه 15/12/97 با در دست داشتن یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به شماره شبا IR340100004001112303020279 (درآمدهای اختصاصی دانشگاه اقلید) نزد بانک ملی شعبه مرکزی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اقلید- خيابان شهید مصطفی خمینی – ساختمان مدیریت- دفتر اموراداری-مالی (آقای میری و قادری) مراجعه نمایند و اسناد و مدارک تکمیل شده را حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 15/12/97 تحویل و رسید دریافت نمایند.
سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500 میلیون ریال که الزاما بایستی ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک معتبر بانکهای دولتی باشد.
2. سقف کل مبلغ قرارداد در طول دوره مبلغ 440000000 ریال می باشد،
3. مبلغ پیشنهادی بند 2 برای احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلو واتی می باشد.
4. به پیشنهادات مخدوش یا مشروط مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در سه پاکت دربسته که به ترتیب شامل: پاکت الف: ضمانتنامه یا چک معتبر بانکی - پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش قرارداد مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات عمومي به مهر مناقصه گر. - پاکت ج: نامه رسمي ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قيمت پيشنهادي تحویل نمایند.
6. ضمنا کلیه پاکت های بالا در یک پاکت کلی در بسته و لاک مهر شده ارائه شوند.
7. ارائه گواهی انجام کار مشابه حداقل دو مورد الزامی است که بایستی در پاکت الف ارائه شوند.
8. امکانات موجود در حد ضرورت می باشد که متقاضیان می توانند از نزدیک و حضوری بازبینی نمایند
9. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
10. مدت انجام کار متعاقبا اعلام می گردد.
11. هزينه چاپ و درج آگهي هاي مربوط به عهدة برندة مناقصه مي باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ 18/12/97 ساعت 10 صبح دفتر اداری و مالی می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.
فراخوان مناقصه همزمان در سايت دانشگاه به آدرس www.eghlid.ac.ir نيز قابل دسترسي مي باشد.

دانلود فرم پیشنهاد قیمت