انتشار اولین شماره نشریه نبض دانشجو
Posted on خرداد 18, 1398 12:43
اولین شماره نشریه نبض دانشجو به صورت الکترونیک منتشر شد. موضوعات این نشریه به شرح زیر می باشد:

✅دوستدار طبیعت باشیم✅
💯سندچشم انداز دانشگاه
💯حرف دل دانشجو
💯سلف خوش تیپ
💯گعده کتابخوانی
💯بررسی CGT

همچنین می توانید نشریه را از لینک زیر دریافت کتید:

لینک دانلود نشریه