فراخوان مقاله جهت چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
Posted on آبان 06, 1398 12:40

چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران د ر دانشگاه قم برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری کنفرانس: 12 دی ماه 1398

محل برگزاری کنفرانس: دانشگاه صنعتی قم

مهلت ارسال مقالات: 8 آذرماه 1398

مهلت ثبت نام: 30 آذرماه 1398

آدرس سایت و محل ثبت نام در همایش: www.psi.ir/?mathphy98

کانال تلگرام: qut2018mathphy@

تلفن کمیته اجرایی:  02536641601 داخلی 199 یا 152