بازدید مدیر امور آموزشی و دانشجویی از سراهای دانشجویی
Posted on آبان 20, 1398 10:47
بازدید مدیر امور آموزشی و دانشجویی از سراهای دانشجویی
بازدید مدیر امور آموزشی و دانشجویی دانشگاه از سراهای دانشجویی پسرانه شهید حججی و شهید دوران روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ انجام گردید.
در این بازدید، دکتر رنجبر ضمن ارزیابی روند بهسازی سراهای دانشجویی بر اهمیت فراهم کردن محیطی مناسب برای رفاه دانشجویان تأکید کرد.