بازدید علمی از بخش های پزشکی هسته ای و رادیوتراپی بیمارستان نمازی شیراز
Posted on بهمن 08, 1396 11:44
بازدید علمی از بخش های پزشکی هسته ای و رادیوتراپی بیمارستان نمازی شیراز
بازدید علمی گروه 23 نفری از دانشجویان فیزیک هسته ای ورودی 93 این مرکز در تاریخ 5 و 6 دی ماه 1396 از بخش های پزشکی هسته ای و رادیوتراپی بیمارستان نمازی شیراز و همچنین آزمایشگاه فیزیک هسته ای دانشگاه شیراز،انجام گردید.
در این بازدید علمی که در سه بخش کلی و در هر روز به مدت 7 ساعت به طول انجامید، دانشجویان با موارد زیر به شکل کامل آشنا شدند:
1-بخش رایوتراپی: آشنایی با روش های مختلف پرتودرمانی جهت درمان بیماری های مختلف، طراحی درمان، دزیمتری، نحوه عملکرد دستگاه ها و شتابدهنده های موجود.
2-بخش پزشکی هسته ای: نحوه تهیه رادیو داروها و آشنایی با انواع رادیوداروها، نحوه تصویربرداری هسته ای و ید درمانی.
3-آزمایشگاه فیزیک هسته ای: آشنایی با عملکرد آشکارسازهای سوسوزن و گایگرمولر.