برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد
Posted on فروردین 28, 1397 08:00
برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد
کارگاه پیشگیری از اعتیاد در راستای دستیابی به اهداف طرح پیام «پیشگیری از مصرف مواد مخدر» روز دوشنبه مورخ 27/1/97 در دانشگاه اقلید برگزار گردید.