دوشنبه ، 18 فروردين ، 1399
کارکنان مرکز آموزش اقلید
نامسمتتصویرتلفن 
سیدمهدی میریکارشناس امور اداری44534299http://www.eghlid.ac.ir/tabid/118/listid/543/itemid/12/Default.aspx
محمد مومنیکارشناس آموزش44534056http://www.eghlid.ac.ir/tabid/118/listid/543/itemid/14/Default.aspx
عماد کاظمیکارشناس فناوری و اطلاعات44534473http://www.eghlid.ac.ir/tabid/118/listid/543/itemid/95/Default.aspx
روح الله حسینیکارشناس امور فرهنگی44534471http://www.eghlid.ac.ir/tabid/118/listid/543/itemid/96/Default.aspx
سعید قادریکارشناس امور مالی44534469http://www.eghlid.ac.ir/tabid/118/listid/543/itemid/97/Default.aspx
عبد الرسول اسماعیلی فرد کنترل اموال44534469http://www.eghlid.ac.ir/tabid/118/listid/543/itemid/98/Default.aspx
زهرا میرسلیمانیکارشناس بودجه44534299http://www.eghlid.ac.ir/tabid/118/listid/543/itemid/99/Default.aspx
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   بعدی   آخرین