پنجشنبه ، 3 بهمن ، 1398
کارکنان مرکز آموزش اقلید
نامعماد کاظمی
سمتکارشناس فناوری و اطلاعات
تصویر
تلفن44534473