دوشنبه ، 5 خرداد ، 1399
1 2 3 4
گروه آمار و کاربردها

 


 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
اول  رياضي عمومي 1
-
4
امار و احتمال مقدماتی
همزمان با ریاضی عمومی 1
3
مباني علوم رياضي
همزمان با ریاضی عمومی 1
3
مباني جامعه شناسي
-
3
عمومي - 2
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
-
4
جمع
   18
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز    واحد
دوم رياضي عمومي 2
ریاضی عمومی 1
4
احتمال 1
ریاضی عمومی 1، مبانی احتمال
3
ماتریس و جبرخطی
- 3
مباني اقتصاد
- 2
عمومي
- 2
مبانی آنالیزعددی
- 3
 جمع   18
     
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
سوم احتمال 2
احتمال 1
3
روشهاي آماري
احتمال 1
3
معادلات ديفرانسيل
ریاضی عمومی 1
3
مبانی جمعیت شناسی
مبانی علوم ریاضی
3
عمومی
ریاضی عمومی 2
2
عمومي - 4
 جمع    17
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
چهارم آمار رياضي1(برآوردیابی)
احتمال 2
3
رگرسیون
-
3
فرايندهاي تصادفي 1
احتمال 2
3
بهينه سازي خطي
مبانی ماتریس ها و جبرخطی
3
مباني آناليز رياضي
ریاضی عمومی 2
3
عمومي - 2
 جمع    17
     
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
پنجم آمار رياضي2(آزمون فرض)
آمار ریاضی1(برآورد یابی)
3
سري هاي زماني 1
فرآیندهای تصادفی 1
3
روش هاي نمونه گيري 1
آمار ریاضی1(برآوردیابی)
3
طرح1
مبانی ماتریس ها و جبر خطی، آمار ریاضی1(برآورد یابی)
3
روش های ناپارامتري
آمار ریاضی1(برآورد یابی)
3
عمومي -
3
عمومی
 -  1
 جمع   19
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
ششم طرح آزمايشها 2
طرح1
3
روش هاي نمونه گيري 2
روش های نمونه گیری 1
3
روش هاي چند متغيره گسسته 1
رگرسیون 1
3
قابلیت اعتماد
فرآیندهای تصادفی 1
3
رگرسیون 2
رگرسیون 1
3
عمومي  - 2
عمومي
-  2
 جمع   19
     
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
هفتم کنترل و کيفيت آماري
 روش های نمونه گیری 2
3
روشهاي چند متغيره پيوسته1
آمار ریاضی1و2
3
پروژه کارشناسي
اجازه گروه
3
نظريه تصميم(یا آمار و احتمال فازي)
آمارریاضی 1و2(بهینه سازی خطی و رگرسیون 1)
3
محاسبات آماری
-
3
   مباحثی در آمار
 -  3
 جمع    18
 
 نيمسال  نام درس پیشنیاز و همنیاز
 واحد
هشتم اختیاری(مهارت های زندگی دانشجویی یا سری های زمانی 2)

2یا 3 واحد
آمار بيزي
آمار ریاضی1و2 3
استنباط شواهدی (یا شبیه سازی)
آمارریاضی 1و2(رگرسیون 1)
3
مباحثي در آماروکاربردها
اجازه گروه
3
 جمع    8یا 9
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود