شنبه ، 16 فروردين ، 1399
1
گروه مهندسی منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اقلید در سال 1392 شمسی پایه گذاری شده است. این دانشکده شامل گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری شهری می باشد که در حال حاضر فقط در مقطع تحصیلی کارشناسی و در دوره روزانه مبادرت به پذیرش دانشجو در سطوح داخلی می نماید.

 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
اول  بوم شناسی عمومی
ندارد  2 0
شیمی عمومی
ندارد 2 1
ریاضی عمومی
ندارد 3 0
فیزیک عمومی
ندارد 2 0
مبانی علوم محیط زیست
ندارد  2 0
شناخت منابع طبیعی
ندارد  2  1
 تربیت بدنی 1
ندارد
0
 1
اندیشه اسلامی 1
 ندارد 2
 0
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
دوم هوا و اقلیم شناسی
ندارد  2 1
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی
ندارد 2 1
فیزیو لوژی درختان جنگلی
ندارد 1 1
مبانی جنگل شناسی
ندارد 2 1
خاکشناسی عمومی
شیمی عمومی
2 1
زمین شناسی عمومی
ندارد  1 1
مهارتهای زندگی دانشجویی
ندارد
2
0
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
سوم آمار
ریاضی عمومی
2 0
بوم شناسی جنگل
بوم شناسی عمومی
2 1
مساحی و نقشه برداری
ریاضی عمومی
3 0
درخت شناسی پهن برگان
ندارد 2 0
نهالستانهای جنگلی
ندارد  2 0
زبان انگلیسی
ندارد  2  1
اقتصاد منابع طبیعی
ندارد
0
 1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
چهارم هیدرولوژی عمومی
هوا و اقلیم شناسی
1 1
خاکشناسی جنگل
خاکشناسی عمومی
2 1
فنون جنگل شناسی
مبانی جنگل شناسی
2 1
طراحی جاده های جنگلی
مساحی و نقشه برداری
2 1
ژنتیک و بیوتکنولوژی جنگل
ندارد  1 1
جنگل کاری
نهالستانهای جنگلی
1  1
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
ندارد
2
 0
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
پنجم اندازه گیری درختان جنگلی
ندارد
2 1
ساخت و نگهداری جاده های جنگلی
ندارد
2 1
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
ندارد
1 1
چوب شناسی و صنایع چوب
ندارد
1 1
مبانی سنجش از راه دور
ندارد
2 1
دانش خانواده و جمعیت
ندارد
2  0
فارسی
ندارد
3
 0
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
ششم مبانی جنگلداری
طراحی جاده های جنگلی
2 1
زبان تخصصی
ندارد 2 0
مبانی کارآفرینی
ندارد 1 1
آماربرداری جنگل
آمار- اندازه گیری درختان جنگلی
2 1
اقتصاد جنگل
اقتصاد منابع طبیعی
3 0
مبانی کشت بافت و ریزازدیادی
ندارد  1  1
تفسیر موضوعی قرآن
ندارد
2 0
تربیت بدنی 2
تربیت بدنی 1
0  1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
هفتم مهارت ورزی 1(عمومی)
ندارد  0 3
حقوق و قوانین منابع طبیعی
ندارد 2 0
مبانی سیاست جنگل
حقوق و قوانین منابع طبیعی
2 0
بهره برداری جنگل
ندارد 2 1
نرم افزارهای کاربردی علوم جنگل
ندارد  0 2
پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی
مبانی جنگل شناسی
1  1
جلسه بحث
اقتصاد عمومی
0
 1
انقلاب اسلامی
 ندارد 2
 0
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  نظری عملی
هشتم مهارت ورزی2(پروژه)
ندارد  0 3
حمل و نقل چوب
بهره برداری جنگل
2 1
بیماری شناسی درختان جنگلی
ندارد 1 1
مسایل اجتماعی و اقتصاد جنگل
ندارد 2 0
برنامه ریزی و مدیریت جنگل
مبانی جنگل داری
2 1
اندیشه اسلامی 2
ندارد  2 0
آیین زندگی
ندارد
2
0
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود

 

 

محتوای این قسمت در حال به روز رسانی می باشد.......