شنبه ، 28 مرداد ، 1396
1
گروه مهندسی منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اقلید در سال 1392 شمسی پایه گذاری شده است. این دانشکده شامل گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری شهری می باشد که در حال حاضر فقط در مقطع تحصیلی کارشناسی و در دوره روزانه مبادرت به پذیرش دانشجو در سطوح داخلی می نماید.

 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  فیزیک عمومی
ندارد  3
شیمی عمومی
ندارد 3
ریاضی عمومی
ندارد 3
زمین شناسی عمومی
ندارد 3
اندیشه اسلامی 1
ندارد  2
زیست شناسی
ندارد  2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم هوا و اقلیم شناسی
فیزیک عمومی
2
مساحی و نقشه برداری
فیزیک عمومی
3
آمار و احتمالات
ریاضی عمومی
3
گیاه شناسی 1
ندارد
3
اقتصاد عمومی
ندارد 2
آشنایی با کامپیوتر
ندارد 2
اکولوژی عمومی
ندارد 3
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
خاکشناسی عمومی
شیمی عمومی
3
گیاه شناسی 2
ندارد 3
جنگل شناسی 1
ندارد 3
جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی
ندارد 3
عکسهایی هوایی وتصاویر ماهواره ای
ندارد
3
فارسی
ندارد 3
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم هیدرولوژی عمومی
هوا و اقلیم شناسی
2
جامعه شناسی روستایی
ندارد 2
مبانی سازمان و مدیریت
ندارد 2
انسان و محیط زیست
ندارد 2
درخت شناسی 1
گیاه شناسی 1
3
اندیشه اسلامی 2
اندیشه اسلامی 1
2
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
ندارد 2
پارک ها و ذخیره گاههای جنگلی
 ندارد 2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم اندازه گیری جنگل 1
ندارد 3
اکولوژی جنگل
ندارد 2
جاده سازی 1
مساحی و نقشه بردری
3
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
ندارد 2
اقتصاد جنگل
اقتصاد عمومی
3
علوم اداری و ارتباطات
ندارد 2
چوب شناسی درخت شناسی 1
2
اخلاق و تربیت اسلامی
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم درخت شناسی 2
گیاه شناسی 2
2
ارزیابی محیط زیست
GIS-انسان و محیط زیست
2
پارکداری
پارکها و ذخیره گاههای جنگلی
2
اندازه گیری جنگل2
اندازه گیری جنگل 1
3
حمایت جنگل
جنگل شناسی 1
3
زبان خارجی
ندارد
3
جغرافیای شهری
ندارد 2
تربیت بدنی 1
ندارد 1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم زبان تخصصی
ندارد 2
جنگلداری 1
ندارد 3
طراحی و مهندسی پارکهای ملی و جنگلی
پارکداری 2
حقوق و قوانین منابع طبیعی
اقتصاد عمومی
2
سیاست جنگل
ندارد 3
بهره برداری جنگل
ندارد 2
جلسه بحث
ندارد 1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم پروژه
ندارد 2
حفاظت خاک
خاکشناسی عمومی-هیدرولوژی عمومی
2
انقلاب اسلامی ایران
ندارد 2
جنگلداری شهری
جنگلداری 1 - طراحی و مهندسی پارکهای ملی و جنگلی
2
تفسیر موضوعی قرآن
ندارد 2
تربیت بدنی 2
تربیت بدنی 1
2
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود

 

 

محتوای این قسمت در حال به روز رسانی می باشد.......