جمعه ، 3 آذر ، 1396
معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
نام و نام خانوادگی معصومه ظهیری
سمت معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
مدرک تحصیلی دكتراي رياضي محض
تحصیلات


مرتبه علمی
 تلفن  071-44534470
پست الکترونیک
شرح وظایف

 • اداره و نظارت بر حسن اجري کليه سياست ها، مقررات و فرآيند هي آموزش و تحصيلات تکميلي مؤسسه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آيين نامه هي اجرايي مربوط با رويکرد گسترش دوره هي تحصيلات تکميلي؛
 • برنامه ريزي امور آموزشي و تحصيلات تکميلي با همکاري واحد هي ذي ربط و نظارت بر حسن اجري وظايف واحد هي وابسته و اجري برنامه ها و فعاليت هي آموزشي هر دانشکده و ارزيابي آن و ارايه گزارش لازم به هيأت رييسه؛
 • پايش و ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان و اعضي هيأت علمي و مديران آموزشي واحد هي مختلف در هر نيم سال و انعکاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضي هيأت علمي؛
 • اجري دوره هي کوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛
 • برنامه ريزي جهت تأمين امکانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي – آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي؛
 • برنامه ريزي آموزشي مؤسسه در راستي سند چشم انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين؛
 • اهتمام به برگزاري دوره هي توانمند سازي و دانش افزايي؛
 • ارزيابي و بازنگري محتوي سرفصل ها به منظور به روز رساني، کارآمدي اعضي هيأت علمي مؤسسه، غنابخشي و ارزش مداري و ارايه پيشنهاد لازم به وزارتين حسب مورد؛
 • برنامه ريزي بري ارتقي مهارت هي علمي – تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه؛
 • نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي کشور در مؤسسه با هماهنگي وزارت متبوع؛
 • اداره و نظارت بر حسن اجري کليه امور پژوهشي و فناوري، کتابخانه ها و بانک هي اطلاعاتي مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و يين نامه هي مربوطه؛
 • برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور ارتقا و افزايش سطح همکاري هي علمي و بين المللي؛
 • اولويت بخشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهش هي کاربردي و مورد نياز کشور؛
 • توسعه، تقويت و هدايت طرح هي پژوهشي مصوب با الويت پژوهش هي کاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم انداز، برنامه هي توسعه کشور و نقشه جامع علمي کشور؛
 • کنترل و نظارت بر فرآيند هي پژوهشي مؤسسه بر اساس تقويم تعيين شده در طرح نامه پروژه هي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي؛
 • مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هي پژوهشي و ارزيابي عملکرد پژوهشي سالانه مؤسسه جهت ارايه به رييس مؤسسه؛
 • ايجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همکاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛
 • همکاري در ارايه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينار ها و کنفرانس هي علمي و اجري کليه امور قرارداد هي تحقيقاتي و خدماتي بين مؤسسه و ساير مؤسسات؛
 • همکاري در اجري دوره هي کوتاه مدت پژوهشي بري مؤسسات غير دانشگاهي؛
 • برنامه ريزي جهت استفاده اعضي هيأت علمي از فرصت هي مطالعاتي داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمي پژوهشي حوزوي و دانشگاهي ) برابر ضوابط مصوب؛
 • تهيه برنامه پژوهشي مؤسسه و ارايه اهداف و تعيين اولويت هي پژوهشي در قالب برنامه هي ميان مدت و بلند مدت و حمايت از تشکيل مراکز رشد، کار آفريني و پارک علم و فناوري، بري طرح در شوري تخصصي پژوهشي مؤسسه؛
 • بررسي و ارزيابي فعاليت هي مؤسسه در چار چوب برنامه هي رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالي بري طرح در هيأت رييسه؛
 • شناسايي و تعريف موضوعات و برنامه هي علمي -پژوهشي مشترک و برنامه ريزي جهت تأمين امکانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي- پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي مناسب با حوزه تخصصي مؤسسه؛