شنبه ، 16 فروردين ، 1399
  • Mathematics
1 2 3
گروه ریاضیات و کاربردها
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  رياضي عمومي 1  ندارد  3
مباني علوم رياضي  ندارد 3
فيزيک عمومي  ندارد 3
مباني کامپيوتر  ندارد 3
آشنايي با نرم افزار  رياضي عمومي 1 1
 آزمايشگاه فيزيک 1 ندارد  1
زبان عمومي ندارد  3
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم رياضي عمومي 2
رياضي عمومي 1
3
آشنايي با نرم افزار 2
رياضي عمومي 2
1
مباني ترکيبيات
رياضي عمومي 1
3
فيزيک 2
فيزيک 1
3
مباني منطق و نظريه مجموعه ها
مباني علوم رياضي
3
انديشه ندارد  2
تربيت بدني 1
ندارد  1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
رياضي عمومي 3
رياضي عمومي 2
3
مباني احتمال
رياضي عمومي 1
3
معادلات رياضي عمومي 2
3
مباني آناليز رياضي
مباني علوم رياضي
3
تاريخ رياضيات
ندارد 3
انديشه 2
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم مباني ماتريس ها و جبرخطي
مباني علوم رياضي
3
برنامه نويسي پيشرفته
مباني کامپيوتر
3
مباني آناليز عددي
رياضي عمومي 2
3
مباني جبر
مباني علوم رياضي
3
فارسي عمومي
ندارد 3
تربيت بدني 2
ندارد 1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم احتمال 1
مباني احتمال
3
آناليز رياضي
مباني آناليز رياضي
3
بهينه سازي خطي
مباني ماتريس ها
3
نظريه مقدماتي اعداد
مباني علوم رياضي
3
نظريه گراف
مباني ترکيبيات
3
اخلاق اسالامي
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم توابع مختلط
مباني آناليز رياضي
3
جبرخطي
مباني ماتريس ها
3
آناليز عددي
مباني اناليز عددي
3
حل عددي معادلات ديفرانسيل
مباني آناليز عددي و معادلات
3
پروژه يا زبان تخصصي
ندارد 3
انقلاب
ندارد 2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم توپولوژي عمومي
مباني آناليز رياضي
3
مباحثي در آناليز عددي و بهينه سازي
اجازه گروه
3
ترکيبيات و کاربردها
مباني ترکيبيات
3
جبر
مباني جبر
3
آموزش رياضي
ندارد 3
آموزش با منابع اسلامي
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم عملگر داخلي و فضاي ضرب داخلي
جبرخطي و مباني آناليز
3
درس خارج از رشته
به اختيار دانشجو
3
نظريه معادلات ديفرانسيل عددي
مباني آناليز و معادلات
3
مباني هندسه
مباني علوم رياضي
3
جمعيت و تنظيم خانواده
ندارد 3
توپولوژي جبري مقدماتي
مباني جبر و توپولوژي عمومي
3
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود