شنبه ، 27 مرداد ، 1397
1
گروه علوم قرآن و حدیث
 
افزودن محتوا...
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  تاریخ قرآن 1
ندارد  2
تاریخ حدیث 1
ندارد 2
آموزش زبان عربی-صرف 1
ندارد 4
ادبیات فارسی
ندارد 2
اخلاق اسلامی
ندارد 2
آشنایی با ادیان بزرگ
ندارد  2
تربیت بدنی 1
ندارد  1
تجوید و آداب تلاوت
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم تاریخ قرآن 2
تاریخ قرآن 1
2
تاریخ حدیث 2
تاریخ حدیث 1
2
آموزش زبان عربی-صرف2
صرف 1
4
روانشناسی
2
واژه شناسی قرآن کریم

2
زبان عمومی

2
تربیت بدنی 2
تربیت بدنی 1
1
اصول و مقدمات تفسیر

2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
علوم قرآن 1

4
تاریخ حدیث 3
تاریخ حدیث 2
2
آموزش زبان عربی-نحو 1

4
روش تحقیق در علوم قرآن

2
دانش خانواده

1
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی

2
 مبانی و کاربرد کامپیوتر
   2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم علوم قرآن 2
علوم قران 1
4
تاریخ تفسیر 1

2
آموزش زبانی عربی-نحو 2

4
زبان تخصصی 1

2
روش تفسیر

3
منطق
2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم علوم قرآن 3
علوم قرآن 2
4
تاریخ تفسیر 2
تاریخ تفسیر 1
2
کلام 1

2
زبان تخصصی 2
زبان تخصصی 1
2
ترجه عربی به فارسی و بالعکس 1
نحو 2
2
تفسیر موضوعی 1
روش تفسیر - اصول و مقدمات تفسیر
4
انقلاب اسلامی 1
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم علوم قرآن 4
علوم قرآن 3
4
مصطلح الحدیث

2
تفسیر موضوعی 2
روش تفسیر - تفسیر موضوعی 1
4
ترجمه عربی به فارسی و بالعکس 2
ترجمه عربی به فارسی و بالعکس 1
2
کلام 2
کلام 1
2
اعراب القرآن 1

2
زبان تخصصی 3
زبان تخصصی 2
2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم بلاغت قرآن 1

2
تفسیر موضوعی 3
تفسیر موضوعی 2
4
اعراب القرآن 2
اعراب القران 2
2
تفسیر ترتیبی 1
تاریخ تفسیر - روش تفسیر
4
نهج البلاغه 1

2
روش تدریس 1

2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم فقه الحدیث

2
بلاغت قرآن 2
بلاغت قرآن 1
2
تفسیر ترتیبی 2
تفسیر ترتیبی 1
4
ترجمه قرآن
ترجمه قرآن 1
2
نهج البلاغه 2

2
روش تدریس

2
نقدالحدیث
تاریخ حدیث 3
 2
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود