شنبه ، 16 فروردين ، 1399
1
گروه علوم قرآن و حدیث

چارت ترمی ورودی های قبل از 95

 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  تاریخ قرآن 1
ندارد  2
تاریخ حدیث 1
ندارد 2
آموزش زبان عربی-صرف 1
ندارد 4
ادبیات فارسی
ندارد 2
اخلاق اسلامی
ندارد 2
آشنایی با ادیان بزرگ
ندارد  2
تربیت بدنی 1
ندارد  1
تجوید و آداب تلاوت
ندارد 2
   
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم تاریخ قرآن 2
تاریخ قرآن 1
2
تاریخ حدیث 2
تاریخ حدیث 1
2
آموزش زبان عربی-صرف2
صرف 1
4
روانشناسی
2
واژه شناسی قرآن کریم

2
زبان عمومی

2
تربیت بدنی 2
تربیت بدنی 1
1
اصول و مقدمات تفسیر

2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
علوم قرآن 1

4
تاریخ حدیث 3
تاریخ حدیث 2
2
آموزش زبان عربی-نحو 1

4
روش تحقیق در علوم قرآن

2
دانش خانواده

1
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی

2
 مبانی و کاربرد کامپیوتر
   2
   
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم علوم قرآن 2
علوم قران 1
4
تاریخ تفسیر 1

2
آموزش زبانی عربی-نحو 2

4
زبان تخصصی 1

2
روش تفسیر

3
منطق
2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم علوم قرآن 3
علوم قرآن 2
4
تاریخ تفسیر 2
تاریخ تفسیر 1
2
کلام 1

2
زبان تخصصی 2
زبان تخصصی 1
2
ترجه عربی به فارسی و بالعکس 1
نحو 2
2
تفسیر موضوعی 1
روش تفسیر - اصول و مقدمات تفسیر
4
انقلاب اسلامی 1
ندارد 2
   
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم علوم قرآن 4
علوم قرآن 3
4
مصطلح الحدیث

2
تفسیر موضوعی 2
روش تفسیر - تفسیر موضوعی 1
4
ترجمه عربی به فارسی و بالعکس 2
ترجمه عربی به فارسی و بالعکس 1
2
کلام 2
کلام 1
2
اعراب القرآن 1

2
زبان تخصصی 3
زبان تخصصی 2
2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم بلاغت قرآن 1

2
تفسیر موضوعی 3
تفسیر موضوعی 2
4
اعراب القرآن 2
اعراب القران 2
2
تفسیر ترتیبی 1
تاریخ تفسیر - روش تفسیر
4
نهج البلاغه 1

2
روش تدریس 1

2
   
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم فقه الحدیث

2
بلاغت قرآن 2
بلاغت قرآن 1
2
تفسیر ترتیبی 2
تفسیر ترتیبی 1
4
ترجمه قرآن
ترجمه قرآن 1
2
نهج البلاغه 2

2
روش تدریس

2
نقدالحدیث
تاریخ حدیث 3
 2
     

چارت ترمی ورودی های 95 به بعد

 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  فارسی عمومی
ندارد  3
زبان عمومی
ندارد 3
رایانه و فضای مجازی
ندارد 2
روان خوانی و تجوید مقدماتی
ندارد 1
صرف کاربردی 1
ندارد 2
نحو کاربردی 1
ندارد  4
منطق
ندارد  2
آشنایی با حسفه سجادیه، ادعیه و زیارات مأثوره
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آن ها

2
شناخت نهج البلاغه

2
تاریخ حدیث

2
صرف کاربردی2
صرف کاربردی 1
2
نحو کاربردی 2
نحو کاربردی 2
4
تاریخ کتابت قرآن و قرائات(تاریخ قرآن)

2
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1
روان خوانی و تجوید مقدماتی
2
تربیت بدنی 1
   1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
علوم قرآن 1

2
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2
تاریخ حدیث 2
2
اصول و مقدمات تفسیر

2
مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

2
مأخذ شناسی حدیث
تاریخ حدیث
2
کلام اسلامی

2
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث
  2
تفسیر ترتیبی 1
  4
ورزش 1
تربیت بدنی 1
 1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم علوم قرآن 2

2
کلیات فق و مبانی حقوق اسلامی

2
مصطلح الحدیث

2
زبان تخصصی

2
فقه الحدیث 1

2
تاریخ استشراق و سیر تحول

2
تفسیر موضوعی 1
  2
 تفسیر ترتیبی 2
 تفسیر ترتیبی 1
4
 انقلاب اسلامی
   2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم علوم قرآن 3

2
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1
صرف کاربردی 1، نحو کاربردی 2
2
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی
زبان تخصصی
2
رابطه قرآن و سنت

2
فقه الحدیث 2
فقه الحدیث 1
2
مراکز پژوهش های قرآن و حدیث ایران و جهان

1
تفسیر ترتیبی 3
تفسیر ترتیبی 2
2
تفسیر موضوعی 2
تفسیر موضوعی 1
 2
علوم بلاغت 1
  2
 دانش خانواده
  2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم علوم قرآن 4

2
قرائت و ترجمه متون تخصصی 2
صرف کاربردی2، نحو کاربردی 2، قرائت و ترجمه متون تخصصی1
2
قصص انبیاء در قرآن و عهدین
آشنایی با ادیان، تاریخ استشراق
2
مفردات قرآن

2
فقه الحدیث 3
فقه الحدیث 2
2
مهارت های آموزش و ترویج قرآن

2
معنا شناسی 1

2
روش های تفسیری
  2
 علوم بلاغت 2
علوم بلاغت 1
2
 نفسیر ساختاری قرآن
  2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم فقه الحدیث 4
رابطه قرآن و سنت
2
زبان قرآن
صرف کاربردی1، نحو کاربردی 2
2
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن

2
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی

2
روش شناسی مطالعات قرآنی و بین رشته ای

2
آیین ویرایش متون علمی

2
آیین نگارش متون علمی
  2
معناشناسی 2
معنا شناسی 1
2
 جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر
  2
 کتابشناسی و مأخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث
  2
 

 

   

سرفصل دروس ورودی های قبل از 95 را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود

 

   

سرفصل دروس ورودی های 95 به بعد را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود