يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
1
گروه زبان و ادبیات فارسی
 

 


 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  متون نظم1(پیشگامان نظم فارسی)
ندارد  2
تاریخ زبان فارسی
ندارد 2
متو.ن نثر1(متون ادبی-تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی)
ندارد 2
مرجع شناسی و روش تحقیق1
ندارد 2
آیین نگارش و ویرایش1
ندارد 2
عربی1 قسمت اول:قواعد و متون
ندارد  2
دستور زبان فارسی1
ندارد  2
 تربیت بدنی1
ندارد
1
درس عمومی
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم دستور زبان فارسی2
دستور زبان1
2
متون نظم2 قسمت اول: شاهنامه رستم و سهراب
متون نظم1
2
متون نثر2: متون ادبی-داستانیبا تاکید بر کلیله و دمنه
متون نثر1
2
عربی2 قسمت دوم:قواعد و متون
عربی1
2
زبان تخصصی1
زبان عمومی
2
کارگاه ویراستاری1
ندارد 2
آشنایی با علوم قرآنی
ندارد  2
بلاغت1 (معانی)
ندارد 2
تربیت بدنی2
تربیت بدنی1
1
درس عمومی
ندارد 2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
بلاغت2 (بدیع و بیان)
بلاغت1 2
متون نظم2 قسمت دوم: شاهنامه(رستم و اسفندیار)
متون نظم2 قسمت اول: شاهنامه (رستم و سهراب)
2
متون نظم2 قسمت سوم: قصاید ناصرخسرو
متون نثر2
2
متون نثر3: متون ادبی-تعلیمی با تاکید بر گلستان سعدی
متون نثر2
2
عربی3 قسمت سوم- قواعد و متون
قواعد عربی2
2
زبان تخصصی2
زبان تخصصی1
2
مبانی عرفان و تصوف
ندارد  2
تاریخ ادبیات1(پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)
ندارد 2
مقدمات زبان شناسی
ندارد 2
درس عمومی
ندارد  2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم عروض و قافیه
ندارد 2
متون نظم3 قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان
متون نظم2
2
متون نثر4 متون ادبی-عرفانیبا تاکید بر مرصاد العباد
متون نثر3
2
عربی4قسمت چهارم:قواعد و متون
عربی3 2
کلیات نقد ادبی
ندارد 2
تاریخ ادبیات2(از آغاز سلجوقیان تا دوره مغول)
تاریخ ادبیات 1
2
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
ندارد  2
کارگاه شعر
ندارد  1
درس عمومی
ندارد  2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم متون نظم3 قسمت دوم: شاعران حوزه ادبی عراق
متون نظم2
2
متون نظم3 قسمت سوم: نظامی
متون نظم2
2
متون نثر5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح رازی
متون نثر3
2
تاریخ ادبیات3(از دوره مغول تا صفویه)
تاریخ ادبیات2
2
سبک شناسی نظم1
ندارد 2
جریان شناسی شعر معاصر
ندارد 2
عربی5-قسمت پنجم قواعد و متون
عربی4 2
متون نظم غنایی
ندارد
2
درس عمومی
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم متون نظم3 قسمت چهارم: خاقانی
متون نظم2
2
عربی 6 قسمت ششم: قواعد و متون
عربی5 2
جریان شناسی نثر معاصر ایران
جریان شناسی شعر معاصر
2
سبک شناسی 2 نثر
سبک شناسی 1 نظم
2
تاریخ ادبیات فارسی 4(از صفویه تا مشروطه)
تاریخ ادبیات 3
2
کارگاه داستان نویسی
ندارد 1
آشنایی با فن ترجمه
ندارد  2
درس عمومی
ندارد 2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم متون نظم4 قسمت اول: اشعار سنایی
متون نظم3
2
متون نظم4 قسمت دوم: مثنوی های عطار
متون نظم3
2
متون نظم4 قسمت سوم: مثنوی 1
متون نظم3
2
نظریه های ادبی
کلیات نقد ادبی
2
متون منتخب نثر ادبی - داستانی
متون نثر2
2
ادبیات کودک و نوجوان
ندارد 2
درس عمومی
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم متون نظم 4 قسمت چهارم مثنوی 2
مثنوی 1
2
متون نظم 5 قسمت اول: اشعار سعدی
متون نظم 4 قسمت سوم
2
متون نظم 5 قسمت دوم: اشعار حافظ
متون نظم4
2
متون نظم 5 قسمت سوم: صائب و شاعران سبک هندی
متون نظم 4
2
مکتب های ادبی
کلیات نقد ادبی
2
متون منتخب نثر ادبی تعلیمی
متون نثر3
2
 طنز نویسی
ندارد  2
عمومی ندارد 2
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود