دوشنبه ، 18 فروردين ، 1399
1 2
گروه فیزیک هسته ای

 

 

     
     
   

آزمایشگاه فیزیک 1

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک یک ویژه دانشجویان علوم پایه و فنی مهندسی می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک یک به صورت همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود. این آزمایشگاه در دانشکده علوم پایه در محل آزمایشگاه فیزیک برگزار می گردد. مباحث کلی طرح شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

  1-    آشنایی با وسایل اندازه گیری

  2-    تعادل اجسام  و برایند نیروها

  3-    سقوط آزاد اجسام

   4-    تحقیق قانون هوک

   5-    اصطکاک

   6-     آونگ ساده

  7-  قانون ارشمیدس
 
     
 

آزمایشگاه فیزیک 2

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک دو ویژه دانشجویان رشته فیزیک و فنی مهندسی می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک دو به صورت همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود. این آزمایشگاه در دانشکده علوم پایه در محل آزمایشگاه فیزیک برگزار می گردد. عنوان آزمایش هایی که در این آزمایشگاه در حال انجام است عبارتند از:

1-    آشنایی با وسایل اندازه گیری

2-    اندازه گیری مقاومت، ولتاژ و جریان

3-    مقاومت های متوالی، موازی و مختلط

4-    تحقیق قانون اهم

5-    پل وتستون و پل تار

6-     اندازه گیری مقاومت ویژه

7-    شارژ خازن و خازن های متوالی

8-    دشارژ خازن و خازن های موازی

 
     
   

آزمایشگاه فیزیک 3

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک سه ویژه دانشجویان رشته فیزیک می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک سه به صورت همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود. این آزمایشگاه در دانشکده علوم پایه در محل آزمایشگاه فیزیک برگزار می گردد. عنوان آزمایش هایی که در این آزمایشگاه در حال انجام است عبارتند از:

1-    اندازه گیری ارزش آبی گرماسنج

2-    اندازه گیری گرمای ویژه اجسام جامد

3-    اندازه گیری گرمای ویژه مایعات

4-    گرمای نهان ذوب یخ

5-    عدد ژول به روش الکتریکی

6-     گرمای نهان تبخیر

7-    ضریب انبساط طولی فلزات مختلف

8-    تار مرتعش

9-    اندازه گیری سرعت صوت در هوا

 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  رياضي عمومي 1  ندارد  4
شیمی عمومی 1
ندارد 3
فیزیک پایه 1
ریاضی عمومی 1
4
آز فیزیک 1
آز فیزیک 1
1
درس عمومی (زبان)
ندارد 3
درس عمومی
ندارد  1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم ریاضی عمومی 2
ریاضی عمومی 1
4
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی 1
3
فیزیک پایه 2
فیزیک پایه 1
4
فیزیک پایه 3
فیزیک پایه 1 و 2
4
آز شیمی
شیمی عمومی 1
1
درس عمومی
ندارد  2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
ریاضی فیزیک 1
رياضي عمومي2 - معادلات دیفرانسیل
3
مکانیک تحلیلی 1
فیزیک پایه1-ریاضی2- معادلات
3
آز فیزیک 2
فیزیک پایه 2
1
آز فیزیک 3
فیزیک پایه 3
1
فیزیک جدید 1
فیزیک پایه 3
4
مبانی کامپیوتر
ندارد 3
درس عمومی
ندارد 2
درس عمومی
ندارد 1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم ریاضی فیزیک 2
ریاضی فیزیک 1
3
مکانیک تحلیلی 2
مکانیک تحلیلی 2
3
آز فیزیک جدید
فیزیک جدید
2
ترمودینامیک فیزیک پایه 3
4
انگلیسی تخصصی فیزیک
ندارد 2
درس عمومی
ندارد 2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم الکترو مغناطیس 1
فیزیک پایه2- ریاضی فیزیک 1
4
مکانیک کوانتمی 1
فیزیک جدید1- مکانیک تحلیلی 2
4
الکترونیک 1
ریاضی 2 -فیزیک 2 - معادلات
3
فیزیک جدید 2
فیزیک جدید 1
3
درس اختیاری
- 2
درس عمومی
- 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم الکترومغناطیس 2
الکترومغناطیس 1
4
مکانیک کوانتمی 2
مکانیک کوانتمی 1
4
فیزیک هسته ای 1
مکانیک کوانتمی 1
3
درس اختیاری
- 3
درس عمومی
- 2
درس عمومی
- 1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم اپتیک
الکترومغناطیس 1 - فیزیک پایه 3
3
فیزیک هسته ای 2
فیزیک هسته ای 1
3
رادیو ایزوتوپ و کاربرد آن
فیزیک هسته ای 1
3
درس عمومی(فارسی)
ندارد 3
درس اختیاری
- 3
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم آز اپتیک
اپتیک 2
درس گرایشی
- 3
فیزیک حالت جامد 1
مکانیک کوانتمی 1 - الکترومغناطیس 1
3
ذرات بنیادی مقدماتی
مکانیک کوانتمی 2
3
درس اختیاری
- 4
درس عمومی
- 2
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود

 

   

فرم پروژه را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود