يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
1 2
گروه روانشناسی عمومی
 

 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  مباحث اساسی در روانشناسی1
ندارد  2
انسان از دیدگاه اسلام
ندارد 2
آمار توصیفی
ندارد 2
فزیولوژی اعصاب و غدد
ندارد 2
معرفت شناسی
ندارد  2
مبانی جامعه شناسی
ندارد  2
فارسی عمومی
ندارد  3
زبان عمومی
ندارد 3
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم مباحث اساسی در روانشناسی2
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
آمار استنباطی
آمار توصیفی
3
روانشناسی فیزیولوژیک
فیزیولوژی اعصاب و غدد
2
روانشناسی تحولی
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
آشنایی با فلسفه اسلامی
معرفت شناسی
2
روانشناسی اجتماعی
مبانی جامعه شناسی
2
متون روانشناسی1
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
اندیشه اسلامی1
 ندارد  2
تربیت بدنی1
ندارد 1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
احساس و ادراک
فیزیولوژی اعصاب و عدد
2
روانشناسی تحولی2
روانشناسی تحولی1
2
فلسفه علم رواشنناسی
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
روانسنجی آمار استنباطی
2
روانشناسی یادگیری
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
آموزه های روانشناسی در قرآن
مباحث اساسی در روانشناسی1 2
مبانی مشاوره و راهنمایی
ندارد
 2
روانشناسی اجتماعی کاربردی
روانشناسی اجتماعی
 2
اندیشه اسلامی2
اندیشه اسلامی1
2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
انگیزش و هیجان
روانشناسی فیزیولوژیک
2
روانشناسی شخصیت
روانشناسی تحولی2
2
روانشناسی شناختی
مباحث اساسی در روانشناسی1 و احساس و ادراک
2
روانشناسی دین
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
آموزه های روانشناختی در حدیث
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
مشاوره شغلی و حرفه ای
مبانی مشاوره و راهنمایی
2
آسیب شناسی اجتماعی
روانشناسی اجتماعی کاربردی
 2
تربیت بدنی2
تربیت بدنی1
 1
آیین زندگی
 ندارد  2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم تاریخچه مکاتب روانشناختی و نقد آن
ندارد 2
روش تحقیق(کمی و کیفی)
آمار استنباطی
3
روانشناسی تربیتی
روانشناسی یادگیری
2
آسیب شناسی روانی1
روانشناسی تحولی2
2
فناوری اطلاعات در روانشناسی
آمار استنباطی
2
آزمونهای روانشناختی1
روانشناسی شناختی
2
روانشناسی خانواده
روانشناسی شخصیت
2
علوم اعصاب شناختی
روانشناسی فیزیولوژیک
2
انقلاب اسلامی
ندارد  2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم متون روانشناسی2
متون روانشناسی1
2
روانشناسی تجربی
انگیزش و هیجان
3
روانشناسی تجربی
روانشناسی فیزیولوژیک
2
آسیب شناسی روانی2
آسیب شناسی روانی1
2
آزمون های روانشناختی2
آزمون های روانشناختی1
2
روانشناسی صنعتی سازمانی
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
روانشناسی افراد با نیازهای خاص1
روانشناسی تحولی2
2
روانشناسی اخلاق
مباحث اساسی در روانشناسی1
2
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
ندارد 2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم اصول روانشناسی بالینی
روانشناسی شناختی
2
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
روانشناسی تحولی2
2
نظریه ها اصول فنون مشاوره و روان درمانی
آسیب شناسی روانی2
3
روانشناسی افراد با نیازهای خاص2
روانشناسی افراد با نیازهای خاص1
2
پژوهش عملی انفرادی در روانشناسی
ندارد 3
کلیات رواپزشکی
آسیب شناسی روانی2
2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم بهداشت روانی
آسیب شناسی روانی2
2
توانبخشی افراد با نیازهای خاص
روانشناسی افراد با نیازهای خاص2
2
روانشناسی سلامت
آسیب شناسی روانی2
2
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
آسیب شناسی روانی2
2
روانشناسی اعتیاد
آسیب شناسی روانی2
2
ناتوانی های یادگیری
روانشناسی تربیتی
2
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
ندارد 2
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود