جمعه ، 3 آذر ، 1396
شرح وظایف معاونت اداری مالی
نام و نام خانوادگی سجاد رنجبر
سمت معاونت اداری مالی و توسعه مدیریت و منابع
مدرک تحصیلی دكتراي رياضي محض
تحصیلات


مرتبه علمی
 تلفن  071-44534292
پست الکترونیک
شرح وظایف

وظايف عمومي

 • ابلاغ کليه مصوبات، مقررات و يين‌نامه‌هي بلاغي از سوي رييس موسسه به واحدهي ذيربط وپيگيري و نظارت بر حسن اجري آن؛
 • تدوين يين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظيف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذی‌صلاح بري تصويب؛
 •           ارايه گزارش‌هي توجيهي لازم به رييس موسسه در خصوص وظيف مربوط به واحدهي تحت نظر؛
 • پيشنهاد افراد واجد شريط بري تصدي سمت‌هي مديريتي در حوزه معاونت به رياست موسسه؛
 • نظارت بر واحدهي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجري وظيف آنها؛
 • برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليت‌ها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولويت‌هي موسسه؛
 • همکاري با سير معاونت‌ها جهت حسن اجري برنامه‌هي موسسه؛
 • انجام سير امور محوله از سوي رييس موسسه؛

وظايف معاون توسعه مديريت و منابع

 • اداره و نظارت بر حسن اجري کليه امور اداري، مالي و عمراني موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و يين‌نامه‌هي مربوط؛
 • رسيدگي به اهداف اجريي موسسه و هديت و نظارت بر چگونگي گردش کارها و روش‌هي کاري مورد عمل در واحدهي مختلف به منظور يجاد هماهنگي بين فعاليت‌هي مربوط به واحدهي مختلف در  راستي تحقق اهداف اجريي موسسه؛
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و سير قوانين و مقررات مالي مورد عمل موسسه و ارايه گزارش جهت طرح در هيات امني ذی‌ربط؛
 • تعيين وضعيت موجود موسسه از طريق شناسيي نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها، تهديدات پيش‌رو جهت تعيين راهبردهي پيشنهادي در راستي ارتقا به وضعيت مطلوب؛
 • ارايه گزارش‌هي توجيهي لازم به رييس موسسه در خصوص وظيف مربوط به واحدهي تحت نظر؛
 • جمع‌آوري و تکميل اطلاعات مورد نياز براساس طرح جامع موسسه و برنامه‌ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام کليه فعاليت‌هي لازم در جهت اجري طرح‌هي عمراني موسسه (اعم از پيماني, اماني و ...)؛
 • انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و نگهداري ساختمان‌ها و تاسيسات موجود؛
 • تشکيل کميته تدوين روش‌هي اجريي به منظور بهينه‌سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهي تابعه با همکاري سير معاونت‌هي موسسه؛
 • استقرار فريند شناسيي درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت يجاد انضباط مالي در بخش‌هي مختلف موسسه؛
 • تدوين روش‌هي اجريي مناسب بري نگهداري ابنيه و تجهيزات موسسه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه‌هي ملي موسسه؛