شنبه ، 24 آذر ، 1397
شورای آموزشی
     
   
 تقویم شورای آموزشی دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی 95-94
   تاریخ و ساعت برگزاری
اعضاء جلسه
مکان برگزاری جلسه
 جلسه اول
شنبه 1395/6/6 ساعت 8 صبح
ریاست محترم دانشگاه، اعضاء شورای آموزشی و مدیران گروه ها
اتاق مدیریت
جلسه دوم
شنبه 1395/6/20 ساعت 8 صبح اعضاء شورای آموزشی
اتاق معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی 
 جلسه سوم
شنبه 1395/7/3 ساعت 8 صبح اعضاء شورای آموزشی اتاق معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی
 جلسه چهارم
شنبه 1395/7/24 ساعت 8 صبح اعضاء شورای آموزشی  اتاق معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی
 جلسه پنجم
چهارشنبه 1395/7/28 ساعت 8 صبح اعضاء شورای آموزشی اتاق معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی
جلسه ششم
چهارشنبه 1395/8/12 ساعت 8 صبح ریاست محترم دانشگاه، اعضاء شورای آموزشی و مدیران گروه ها
اتاق مدیریت
 جلسه هفتم
چهارشنبه 1395/8/26 ساعت 8 صبح اعضاء شورای آموزشی اتاق معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی
 جلسه هشتم
چهارشنبه 1395/9/3 ساعت 8 صبح اعضاء شورای آموزشی اتاق معاون آموزشی، دانشجویی و پژوهشی
 جلسه نهم
چهارشنبه 1395/9/17 ساعت 8 صبح  اعضاء شورای آموزشی   
 جلسه دهم
چهارشنبه 1395/10/1 ساعت 8 صبح  اعضاء شورای آموزشی   
 
 

 

   تقویم کمیته انضباطی دانشگاه اقلید در نیمسال تحصیلی 96-95
  روز برگزاری
 تاریخ برگزاری
 توضیحات
   چهارشنبه 95/7/14 ویژه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
   چهارشنبه 95/8/19
 
  چهارشنبه 95/9/24  
   چهارشنبه 95/10/8