شنبه ، 16 فروردين ، 1399
Enter Title
نام و نام خانوادگی سجاد رنجبر
سمت مدیریت امور آموزشی و دانشجویی
مدرک تحصیلی دكتراي رياضي 
تحصیلات
دوره كارشناسي ارشد رياضي 
دوره دكتري رياضي
مرتبه علمی استادیار
 تلفن 7144534292
پست الکترونیک sranjbar@eghlid.ac.ir
کارکنان مرکز آموزش اقلید