دوشنبه ، 9 اسفند ، 1395
ریاست دانشگاه

محمد تقي حيدري

دانشيار رياضي دانشگاه ياسوج

مليت :ايراني و متاهل

متولد : اقليد، 1353

آدرس:  ايران، ياسوج، بلوار دانشجو، دانشگاه ياسوج، دانشكده علوم پايه،كدپستي 7591874831

تلفن: 07412223048 نمابر: 07412223048

پست الكترونيك:

heydari@mail.yu.ac.ir, heydari@shirazu.ac.ir, mt_heydari@yahoo.com

 

1-    تحصيلات :

تحصيلات متوسطه رشته رياضي و فيزيك 1371-1368

دوره كارشناسي دبيري رياضي دانشگاه شيراز )دانش آموخته ممتاز) 1375-1371

دوره كارشناسي ارشد رياضي محض دانشگاه شيراز، 1377-1375

دوره دكتري رياضي محض، گرايش آناليز، دانشگاه شيراز 1388-1383

2-    تجربه كاري

2-1: تدريس

تدريس در دانشگاه شيراز) كمك استاد (1377-1375

دبير آموزش و پرورش،  1383-1375

مدرس تربيت معلم شهيد مطهري شيراز،

مدرس دانشگاه پيام نور آباده،

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد،

مدرس تربيت معلم شهيد بهشتي اقليد،

مدرس آموزشكده فني دختران اقليد

مدرس دانشگاه شيراز، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز 1388-1383

مدرس دانشكده بهداشت و دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  1388 .تا کنون

2-2: اجرايي

استادياررياضي دانشگاه ياسوج- مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده علوم 1389-1388

معاون دانشجويي دانشگاه ياسوج از آبان ماه 1389تا فروردين 1391

رئيس مرکز آموزش عالی اقليد از فروردين 1391

3-    فعاليتهاي فوق برنامه :

1- داور جشنواره الگوي برتر تدريس.

2- عضو شوراي فرهنگي دانشگاه ياسوج.

3- عضو كار گروه پژوهشي پدافند غير عامل دانشگاه ياسوج.

4- عضو شوراي ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه ياسوج

 

 

 

 

4-    كنفرانسها و سمينارها:

1. A. Abdollahi and M.T. Heydari, On Numerical Range Attainment Problem, 17th Seminar of Mathematical Analysis and its Applications, April 23 & 24, 2008, Arak

 

2. M.T. Heydari, The C*-Algebra numerical range of a nilpotent element, Abstract of 41st Annual Iranian Mathematics Conference 12-15 September 2010. Universitv of Urmia.Urmia-Iran.

 

3. M.T. Heydari and S. N. Khademi, On eigenvalues and boundary curvature of the numerical range of self-invers operators, Abstract of 41st Annual Iranian Mathematics Conference 12-15 September 2010. Universitv of Urmia. Urmia-Iran

 

4. M.T. Heydari, The Adjoint of the Guyker Shift Operator, 19th Seminar of Mathematiccal Analysis and its Applications, February 19 & 20, 2011, Babolsar.

 

5. M.T. Heydari, Matrix representation of a composition operator on Hardy space, Extended Abstract of the 6th Seminar on Linear Algebra and its Applications, 18-19 Khordad 1390, 8-9 June 2011, Arak University, Arak, Iran.

 

6. M.T. Heydari, and F. Lotfi, Numerical range of some nilpotent matrix, Extended Abstract of the 6th Seminar on Linear Algebra and its Applications, 18-19 Khordad 1390, 8-9 June 2011, Arak University, Arak, Iran.

 

7. M.T. Heydari, and L. Saedikiya, m-isometric elements of C*-algebras, Extended Abstract of the 42nd Annual Iranian Mathematics Conference, 5-8 September 2011, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran, pp 348-350

 

8. M.T. Heydari, and M. Salehzadeh, C*-algebra matrix range, Extended Abstract of the 42nd Annual Iranian Mathematics Conference, 5-8 September 2011, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran, pp 351-354.

 

 

 

 

 

 

 

5-    مقالات  

 

1. B. Tabatabaie Shourijeh and M.T. Heydari, Crossed Product and Semi-Crossed Product of C*-Algebras, Far East Journal of Dynamical Systems 10 (3): 373-387, 2008

 

2. A. Abdollahi and M.T. Heydari, Roots of C*-algebra elements under numerical range Condition, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 58: 65 – 68, 2009

 

3. A. Abdollahi, M.T. Heydari and M. Mosavi, On Numerical Range of Nilpotent Elements of C*-Algebra, Journal of Mathematics and Statistics 5 (4): 348-351, 2009

 

4. M.T. Heydari, C*-Algebra numerical range of quadratic elements, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics Vol. 5, No. 1 (2010) 49- 53

 

5. A. Abdollahi and M.T. Heydari, Spatial Numerical Range of Operators on Weighted Hardy Spaces, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. Volume 2011 (2011), Article ID 812680, 8 pages doi:10.1155/2011/812680

 

6. M. T. Heydari, Numerical range and compact convex sets, Rendiconti del Circolo Mathematico dia Palermo 60: 139-143, 2011

 

7. M. T. Heydari, Numerical Range in C*-Algebras, Journal of Mathematical Extension, Vol. 6,  No. 2,  2012,  91-98

 

8. M. T. Heydari, Decomposition for a composition operator, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Volume 44, Number 2,  2014, 531-538

 

9. M. T. Heydari, The Distance From a Point to a Compact Convex Set, EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, Vol. 7, No. 2, 2014, 129-130

 

6-    طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا شده يا در دست اجرا:

1- مطالعه بعضي خواص عملگرهاي چزارو بر فضاي توابع تحليلي (تمام شده)

2- برد عد دي عملگرهاي تركيبي I (تمام شده)

3- برد عددي عملگرهاي تركيبي II

4- شمول صفر برد عددی عملگرهای ترکیبی روی فضای هاردی  (تمام شده)

5-بررسی و تحليل آموزش رياضيات در مدارس شهرستان اقليد

7-    كارگاه آموزشي

1- برگزاري كارگاه آموزشي معرفي نرم افزار Beamer برای اعضای هِئت علمی دانشگاه ياسوج

2- برگزاری کارگاه اشنايي با نرم افزارهاي رياضی برای اعضای هيئت علمي، مدرسين و دانشجويان دانشگاه اقليد

3- برگزاری کارگاه آشنايي با آيين نامه ها و مقررات دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي برای کارکنان دانشگه اقليد

8-     شركت در كارگاه آموزشي:

1- كارگاه "مديريت زمان"

2- كارگاه " آشنايي با مقرارات استخدامي و ارتقا"

 

http://www.yu.ac.ir/science/default.aspx?tabid=1201