دوشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1398
ریاست دانشگاه
نام و نام خانوادگی محمد تقي حيدري
سمت ریاست دانشگاه
مدرک تحصیلی دكتراي رياضي محض - گرايش آناليز
تحصیلات
دوره كارشناسي ارشد رياضي محض دانشگاه شيراز
دوره دكتري رياضي محض، گرايش آناليز، دانشگاه شيراز
مرتبه علمی دانشيار
 تلفن 71445344..
پست الکترونیک heydari@shirazu.ac.ir