جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
کارکنان مرکز آموزش اقلید
نامسمتتصویرتلفن 
سیدمهدی میریکارشناس امور اداری 44526655https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/12
عماد کاظمیکارشناس فناوری و اطلاعات 44534473https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/95
روح الله حسینیکارشناس امور فرهنگی 44534469https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/96
سعید قادریکارشناس امور مالی 44527161https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/97
زهرا میرسلیمانیکارشناس بودجه 44526676https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/99
کارشناسآموزش 44534056https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/116
سيد محمد افضليحراست 44534468https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/117
صغرا حيدريمسئول دفتر رياست 44534467https://www.Eghlid.ac.ir/ارتباط-با-ما/افراد/کارکنان/listid/543/itemid/118
صفحه 1 از 1ابتدا   قبلی   بعدی   انتها   
دی ان ان