جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
ریاست دانشگاه
نام و نام خانوادگی مهدی زارعی
سمت ریاست دانشگاه
مدرک تحصیلی دكترای بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک

  تحصیلات

کارشناسی
 مهندسی کشاورزی_ علوم خاک
1376 تا 1380
 
کارشناسی ارشد
رشته خاکشناسی- بيولوژی خاک
دانشگاه تهران
سال 1380 تا 1382

دکتري تخصصي
رشته بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک

دانشگاه تهران
سال 1382 تا 1387
مرتبه علمی دانشيار
 تلفن 071-44534467
   سی وی   کارنامه آموزشی و پژوهشی
پست الکترونیک Mehdizarei@shirazu.ac.ir
دی ان ان