جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
1
گروه علوم قرآن و حدیث

چارت ترمی ورودی های 95 به بعد

 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  فارسی عمومی
ندارد  3
زبان عمومی
ندارد 3
رایانه و فضای مجازی
ندارد 2
روان خوانی و تجوید مقدماتی
ندارد 1
صرف کاربردی 1
ندارد 2
نحو کاربردی 1
ندارد  4
منطق
ندارد  2
آشنایی با حسفه سجادیه، ادعیه و زیارات مأثوره
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آن ها

2
شناخت نهج البلاغه

2
تاریخ حدیث

2
صرف کاربردی2
صرف کاربردی 1
2
نحو کاربردی 2
نحو کاربردی 2
4
تاریخ کتابت قرآن و قرائات(تاریخ قرآن)

2
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1
روان خوانی و تجوید مقدماتی
2
تربیت بدنی 1
   1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
علوم قرآن 1

2
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2
تاریخ حدیث 2
2
اصول و مقدمات تفسیر

2
مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

2
مأخذ شناسی حدیث
تاریخ حدیث
2
کلام اسلامی

2
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث
  2
تفسیر ترتیبی 1
  4
ورزش 1
تربیت بدنی 1
 1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم علوم قرآن 2

2
کلیات فق و مبانی حقوق اسلامی

2
مصطلح الحدیث

2
زبان تخصصی

2
فقه الحدیث 1

2
تاریخ استشراق و سیر تحول

2
تفسیر موضوعی 1
  2
 تفسیر ترتیبی 2
 تفسیر ترتیبی 1
4
 انقلاب اسلامی
   2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم علوم قرآن 3

2
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1
صرف کاربردی 1، نحو کاربردی 2
2
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی
زبان تخصصی
2
رابطه قرآن و سنت

2
فقه الحدیث 2
فقه الحدیث 1
2
مراکز پژوهش های قرآن و حدیث ایران و جهان

1
تفسیر ترتیبی 3
تفسیر ترتیبی 2
2
تفسیر موضوعی 2
تفسیر موضوعی 1
 2
علوم بلاغت 1
  2
 دانش خانواده
  2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم علوم قرآن 4

2
قرائت و ترجمه متون تخصصی 2
صرف کاربردی2، نحو کاربردی 2، قرائت و ترجمه متون تخصصی1
2
قصص انبیاء در قرآن و عهدین
آشنایی با ادیان، تاریخ استشراق
2
مفردات قرآن

2
فقه الحدیث 3
فقه الحدیث 2
2
مهارت های آموزش و ترویج قرآن

2
معنا شناسی 1

2
روش های تفسیری
  2
 علوم بلاغت 2
علوم بلاغت 1
2
 نفسیر ساختاری قرآن
  2
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم فقه الحدیث 4
رابطه قرآن و سنت
2
زبان قرآن
صرف کاربردی1، نحو کاربردی 2
2
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن

2
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی

2
روش شناسی مطالعات قرآنی و بین رشته ای

2
آیین ویرایش متون علمی

2
آیین نگارش متون علمی
  2
معناشناسی 2
معنا شناسی 1
2
 جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر
  2
 کتابشناسی و مأخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث
  2
 

 

   

سرفصل دروس ورودی های قبل از 95 را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود

 

   

سرفصل دروس ورودی های 95 به بعد را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود

 

 

 

 

 

دی ان ان