جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
واحد آموزش
     
 
آیین نامه های آموزشی

 

 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی های 91 و بعد از آن                                                                            دانلود کنید

آیین نامه انتقالی و مهمانی دانشجویان دوره های کارشناسی                                                                                 دانلود کنید

آیین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی                           دانلود کنید

آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي فعاليت تشکل هاي اسلامي دانشگاهيان                                   دانلود کنید

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی                                                              دانلود کنید            

هزینه تعهد آموزش رایگان                                                                                                                          دانلود کنید

 

فرم های آموزشی

 

فرم تقاضای همنیازشدن درس پیشنیاز                                                                                                                     دانلود کنید

فرم تقاضای استراحت پزشکی                                                                                                                                  دانلود کنید

فرم تقاضای حذف ترم                                                                                                                                               دانلود کنید

فرم تقاضای مرخصی ترمی                                                                                                                                       دانلود کنید

فرم حذف غیبت پزشکی                                                                                                                                            دانلود کنید

فرم درخواست میهمانی ترم تابستان                                                                                                                         دانلود کنید

فرم درخواست میهمانی                                                                                                                                             دانلود کنید

فرم تقاضای معرفی به استاد                                                                                                                                     دانلود کنید  

سایر درخواست های دانشجویی                                                                                                                               دانلود کنید

فرم تقاضای تجدید نظر در نمره امتحانی                                                                                                                  دانلود کنید

فرم درخواست ترک تحصیل دائم                                                                                                                              دانلود کنید

فرم انتقال توام با تغییر رشته                                                                                                                     دانلود کنید

فرم درخواست انتقال                                                                                                                                   دانلود کنید

فرم حذف اضطراری                                                                                                                                     دانلود کنید

درخواست حذف غیبت                                                                                                                                 دانلود کنید

فرم عدم رعایت پیشنیاز                                                                                                                              دانلود کنید

 
  سربرگ امتحان  
 

 

سربرگ امتحان                                                                                                                                              دانلود کنید            

 
     
دی ان ان